Om kortet

 

Kort over danske herregårde 2013

For udpegelsen af de danske herregårde, der stadig findes i 2013, gælder det i udgangspunktet, at en herregård optræder på kortet, hvis den på et tidspunkt i løbet af den periode, begrebet herregård var et nutidigt fænomen, havde status af herregård og stadig eksisterer i dag - det vil sige, hvor i det mindste en rimelig rest af herregårdens bygninger stadig kan beses. Mængden af de historiske herregårde, der er anvendt som udgangspunkt for udvælgelsen af herregårde i dag, består af en samling af tre historiske herregårdskorts gårde også udarbejdet i Dansk Center for Herregårdsforsknings regi (se 'Historiske kort'). Derudover kommer en række sønderjyske gårde, der ikke er repræsenteret på kortene fra 1770, 1850 og 1900. De er udpeget på baggrund af oversigten over adelsgods i Carsten Porskrog Rasmussens doktordisputats "Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig 1524-1770".

Da opfattelsen af den danske herregård naturligvis fortsat er under udvikling, optræder der på 2013-kortet også enkelte gårde, som generelt opfattes som herregårde i dag. Der er tale om gårde, som har bygninger af herregårdslignende karakter, men som ikke historisk har haft status af herregård i ovennæsvnte betydning. Disse gårde optræder dog i dag f.eks. i værker og samlinger som "Danske slotte og herregårde", bind 1-16 (1963-1968), under redaktion af Aage Roussell og "Politikens bog om Danmarks Slotte og Herregårde" (2005) af Niels Peter Stilling og optræder således på baggrund heraf også på 2013-kortet. Disse gårde er på kortet markeret med rødt.

Kortet er sat op, så det afvikles bedst i Google Chrome


Om oplysningerne på 2013-kortet
Til hver af gårdene på kortet over de danske herregårde er der knyttet en række basisoplysninger, der stammer fra 2011. Ud over at placere de enkelte gårde geografisk med region, kommune og adresse og gårdens eventuelle hjemmeside, oplyser de forskellige opslag for hver enkelt herregård dens væsentligste bygningshistoriske årstal, hvem der aktuelt ejer den pågældende gård, gårdens nuværende størrelse målt i hektar, hvilken funktion den erhvervsmæssigt udfylder i dag, om og i hvilket omfang der er offentlig adgang til ejendommen og eventuelt supplerende bemærkninger om den enkelte gård.  Endelig oplyses det, hvilke kilder de konkrete oplysninger er hentet fra. En uddybning af disse oplysninger følger her:

Bygningshistoriske årstal: Angiver i de fleste tilfælde årstallet for hovedbygningens opførelse, og, hvor det er muligt, også for avlsbygningerne/de øvrige bygninger. Årstallene dækker de nuværende bygninger og oplyser således ikke, hvor længe gården har eksisteret
Nuværende ejer(e): Angiver gårdens nuværende ejer (2013)
Størrelse:  Angiver gårdens areal i hektar (ha). Både det samlede areal oplyses og, hvor det er muligt, også en underinddeling i ager, eng, skov osv. Det angivne areal er inklusiv forpagtet jord og eksklusiv bortforpagtet jord (2011)
Funktion i dag: Denne kategori beskriver, hvad herregården primært bruges til i dag/hvad gårdens primære indtægtskilde er. Kategorien er opdelt i en række underkategorier, der hver især omfatter flere forskellige funktioner, og der er således tale om en meget grov inddeling:
Landbrugsdrift/skovbrug: Anvendes både i tilfælde, hvor gården både driver landbrug og skovbrug eller kun en af delene. Dækker traditionelt landbrug, økologisk landbrug, ridecentre, maskinstationer, erhvervsudlejning, juletræssalg, mindre gårdbutikker m.m.
Jagt/jagtudlejning: Anvendes, hvis herregården selv driver jagt og/eller udlejer arealer til jagt
Boligudlejning: Omfatter udlejning af huse, der ejes af den enkelte gård
Museum: Dækker en række forskellige typer museer
Oplevelsesøkonomi: Betegner en bred vifte af forskellige aktiviteter, hvor fokus er på at give folk en oplevelse ved at besøge den enkelte herregård. Der kan være tale om eventvirksomhed, kursus- og konferencevirksomhed, selskabsarrangementer, golfbane, restaurant, hotel, bed & breakfast, afholdelse af koncerter m.m.
Skolebrug: Omfatter efterskoler, højskoler, landbrugsskoler og gymnasier
Social-/sundhedsinstitution: Dækker plejehjem, ungdomshjem, bo- og beskæftigelsestilbud, sygehus, hospice, rehabiliteringscenter m.m.
Erhverv: Dækker firmadomicil, kontorhus, auktionshus, kontor/administration m.m.
Ud over ovenstående er følgende kategorier også anvendt under "Funktion i dag": Kloster/stiftelse, kaserne, fængsel, præstegård og residens for regentparret
Offentlig/ikke offentlig adgang: Oplysninger om offentlig adgang er angivet hvor muligt. At der ved en herregård står, at der er offentlig adgang betyder ikke, at der er offentlig adgang til hele herregården - oftest vil der kun være adgang til gårdsplads og/eller park. Ved hver gård er der angivet en uddybende beskrivelse af, hvor og under hvilke betingelser, der er adgang.
Bemærkninger: Her angives det eksempelvis, om den enkelte gård er en del af et større gods, og om gården tidligere har haft et andet navn.
Kilder:  Her optræder de kilder, der er anvendt ved indsamlingen af oplysningerne om hver enkelt gård. Kilderne angives således samlet og ikke ud for hver kategori. For hver af de enkelte kilder er anvendt forskellige forkortelser - en oversigt over disse følger her:
SGS 2011:  Større Gårde & Skove 2011
Roussell, bd. xx: Danske Slotte og Herregårde, binde 1-16 (1963-1968) under redaktion af Aage Roussell, Hassings Forlag
Stilling:  Stilling, Niels Peter: Politikens bog om Danmarks Slotte og Herregårde (2005), Politikens Forlag
Estvad Petersen: Estvad Petersen, Steen: Danske Herregårde - bygninger, haver, landskaber (1980)
Trap:  Trap, J.P.: Trap Danmark, bd. 1-11, G.E.C. Gads Forlag, 1954-1968
FBB:  Kulturarvsstyrelsens hjemmeside over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger: https://www.kulturarv.dk/fbb/
ois.dk:  Erhvervs- og Byggestyrelsens database over ejendomsdata: https://www.ois.dk/
Google Maps: http://www.google.dk/maps
visitdenmark.dk
118.dk
- samt diverse hjemmesider, som er angivet ved hver enkelt gård

 

Billedrettigheder
Under hver herregård er tilknyttet billeder. Ved hvert billede er fotograf eller rettighedshaver angivet. 

Dansk Center for Herregårdsforskning tager forbehold for ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger.

 

 

Dansk Center for Herregårdsforskning